Galeri Arti në ShMQSh “Saraj”-Shkup (Foto)

Galeri Arti në ShMQSh “Saraj”-Shkup

Sot u mbajtë një aktivitet i radhës Galeri Arti në ShMQSh “Saraj”-Shkup .Gjatë ekspozitës me vizatime të ndryshme sot nxënësit e ShMQSh Saraj – Shkup organizuan dhe prezentuan vizatim dhe pikturat e tyre.Arti është shpyrti i vërtet i botës, ku edhe nxënësit me viztimet e tyre bënë krahasimin e vendbanimeve dhe fshatrave në komunën e Sarajit.E gjith kjo u realizua nën mbykqyrjen e mentores prof. Valdeta Ramadani.

 

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *