DREJTIMET

Ne krijojmë të ardhmen. Në shkollën tonë për vitin shkollor 2017 /2018 funksionon 8 paralele në drejtimin gjimnaz , të cilat vazhdojnë në vitin e tretë, ndahen në disa drejtime:
• drejtimi Matematiko-natyrorë;
• drejtimi Humanitarë-shoqëror dhe
• drejtimi Gjuhësorë-artistik.
Gjithashtu, ShMQSh “Saraj”- Shkup ofron edukim në profilin ekonomik në 4 klasa për
• teknik të ekonomisë
ShMQSh “Saraj” – Shkup ka 12 kabinete mësimore, salla e konferencave, biblioteka, zyra e arsimtarëve, katër kabinete për aktivet e arsimtarëve. Megjithatë, mbetet shumë për të bërë dhe për të modernizuar shkollën. Ekipi i Menaxhimit, arsimtarët me aktivet profesionale dhe stafi teknik i shkollës janë të gatshëm për sfida të reja.

Shpërndaj: