INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

1.
СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ “САРАЈ” – СКОПЈЕ
SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “SARAJ”- SHKUP

ОПШТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ/SHKOLLA E MESME E PËRGJITHSHME( 85.31)
ТЕКНИЧКО И СТРУЧНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ/SHKOLLА E MESME TEKNIKE PROFESIONALE (85.32)

2.
СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ “САРАЈ” – СКОПЈЕ
SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “SARAJ”- SHKUP
SHMQSH “SARAJ”-SHKUP
СУГС “САРАЈ”-СКОПЈЕ
ТЕЛ. 025110127
ЕМАИЛ: Saraj_Shkup@yahoo.com

 1. Директор/Drejtor
  Bedri Gjureci
  bedrigjureci123@hotmail.com
  Тел 078268813
 2. Секретар – Sekretar
  Бехаре Весељ-Рустеми
  behare.veseli@mail.com
  Tel. 078268813
 3. Педагога – Pedagog
  Гајур Пајазити
  ga_pajaziti@hotmail.com
  075219576
 4. Bedri Gjureci-Директор
  Бехаре Рустеми-Секретар

7. Закон за средно образование – кликни / kliko

8. Закон за наставници – клкни / kliko

9.Органограм / Organogrami

Drejtor
I.Shërbimet juridike dhe ekonomike( Sekretar,Arkëtar) ,
II.Sherbimet pedagogjike dhe psikologjike (Pedagog, Psikolog, Defektolog,Bibliotekist)
III. Përgjegjësi i ndrrimit-mësimdhënësit

11.Годишна програма на СУГС “Сарај”-Скопје – кликни

Planprogrami vjetor i SHMQSH “Saraj” – Shkup – kliko

12. Завршна сметка / Llogaria përfundimtare

603 – Завршна сметка 2020
603 – Llogaria përfundimtare 2020

787 – Завршна сметка 2020
787 – Llogaria përfundimtare 2020

903 – Завршна сметка 2020
903 – Llogaria përfundimtare 2020

13. Годишен извештај – клинки

Raporti vjetor – kliko

14.Извештај / Raporti

Shpërndaj: